PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Perfil del contratante

En acompliment del que estableix l’article 42 de la llei 30/2007, de contractes del sector públic, i amb finalitat d’assegurar la transparència, i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació PROCORNELLA conforme al precepte legal esmentat.

Documentación relativa a la contratación pública
Expedientes de contratación
Expedientes de contratación en trámite
Núm expediente
Objeto del contrato
Procedimiento
Fecha inicio
Fecha fin
1