PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Urbana
Promocions
Borsa de lloguer social municipal de Cornellà de Llobregat

Al 2015 l’Ajuntament de Cornellà va posar en marxa el programa denominat Borsa de Lloguer Social de Cornellà,  a través del qual aquells propietaris que tinguin pisos sense habitar en el municipi, els poden cedir per crear una borsa d’habitatge de lloguer social.

Els interessats hauran de contactar amb l’empresa municipal PROCORNELLÀ, presentant el corresponent full amb les dades bàsiques de l’habitatge i del/s propietari/s.

Una vegada realitzades les revisions pertinents, PROCORNELLÀ gestionarà la signatura del contracte d’arrendament entre els propietaris i els llogaters, els quals hauran estat seleccionats pel departament d’Acció Social de l’Ajuntament. L’objectiu és oferir un habitatge digne a persones en situació de vulnerabilitat.

El contracte tindrà la vigència que indiqui la Llei d’Arrendaments Urbans vigent (5 anys des de març de 2019).

Els habitatges han d’estar situats a Cornellà i comptar amb els elements bàsics d’habitabilitat (cuina, bany, saló i dormitoris) i cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.

PROCORNELLÀ farà front als pagaments mensuals dels lloguers directament als propietaris fins a l’extinció de cada contracte subscrit. Així mateix, assumirà al seu moment, la devolució dels habitatges als seus propietaris, garantint que aquests estaran, com a mínim, en les mateixes condicions que al començament de l’arrendament, fent-se càrrec dels possibles desperfectes que es produeixin.

Els llogaters seleccionats assumiran un pagament mensual a PROCORNELLÀ de 180 euros. Les despeses corresponents als consums (aigua, llum, gas) també hauran de ser satisfetes directament pels inquilins a les empreses subministradores.

La iniciativa és possible gràcies a la voluntat de l’Ajuntament de destinar part d’una plusvàlua obtinguda per la venda d’un immoble en el World Trade Center Almeda Park, uns 735.000 euros, a un fons d’habitatge de lloguer social.

PROCORNELLÀ - C. Albert Einstein 47-49 - Telf. 93.474.02.02

DocumentsDocuments
Habitatges en lloguer (no protecció oficial)
DocumentsDocuments
Habitatges de lloguer amb possibilitat de compra (NO protecció oficial)
DocumentsDocuments