PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l’article 42 de la llei 30/2007, de contractes del sector públic, i amb finalitat d’assegurar la transparència, i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació PROCORNELLA conforme al precepte legal esmentat.

Documentació relativa a la contractació pública
Moviments
Objecte del contracte: (Exp.18-29) ADJUDCACIÓ Treballs necessaris de sanejament per a la connexió a la xarxa de clavegueram de la Nau Caldereria situada al carrer Sevilla 32 de Cornellà de Llobregat
Data moviment
Data
Descripció
Documentació
22/02/2018
22/02/2018
Anunci de concurrència d'ofertes
Documentació
22/02/2018
21/02/2018
Plec de clàusules particulars licitació
Documentació
22/02/2018
21/02/2018
Projecte
Documentació
08/05/2018
25/04/2018
Resolució-anunci ADJUDICACIÓ
Documentació