PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l’article 42 de la llei 30/2007, de contractes del sector públic, i amb finalitat d’assegurar la transparència, i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació PROCORNELLA conforme al precepte legal esmentat.

Documentació relativa a la contractació pública
Moviments
Objecte del contracte: (Exp.18-06) ADJUDICACIÓ:Servei de neteja de les dependències generals gestionades per PROCORNELLÀ (Oficines, Centre d'Empreses, Nou Viver d'empreses,aparcament de les oficines,Recinte Firal (serveis extraordinaris), Auditori (serveis extraordinaris)restan EXCLOSOS els vidres i el material.
Data moviment
Data
Descripció
Documentació
01/02/2018
29/01/2018
Anunci de concurrència d'ofertes
Documentació
01/02/2018
25/01/2018
Plec de clàusules particulars licitació
Documentació
01/02/2018
25/01/2018
ANNEX I Plec prescripcions tècniques
Documentació
01/02/2018
25/01/2018
Relació subrogació de personal
Documentació
23/03/2018
21/03/2018
Informe valoració ofertes
Documentació
23/03/2018
22/03/2018
Resolució-anunci ADJUDICACIÓ
Documentació