PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Perfil del contractant

PROCORNELLÀ és una societat mercantil, la totalitat del capital social del qual està participat directament per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a la qual cosa, forma  part del sector públic en els termes establerts en l'article 3.1h) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

PROCORNELLÀ és un poder adjudicador no administració pública (PANAP), donat que d'acord amb l'apartat 3) lletra d) del mateix article, és una entitat amb personalitat jurídica pròpia que ha estat creada específicament per a satisfer necessitats d'interès general que no té caràcter industrial o mercantil, com a tal, el seu règim jurídic és l'establert en el Llibre Tercer, Títol I, articles 316 a 320 de la dita Llei.

En sessió del Consell d'administració de PROCORNELLÀ de data de 27 de juny de 2018 per tal de complir amb l'obligatorietat exigida per la Llei 9/2017, 8 de novembre, de contractes del sector públic, es va aprovar getionar de forma electrònica la contractació, per això, aquesta societat s'ha adherit a la plataforma digital VORTAL, la presentació de proposicions es farà únicament a través del portal (l'accés al portal és gratuït):

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=PROCORNELLA

Adreça d'Internet del  perfil del contractant (Expedients a partir de juny de 2018):

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=procorn&idCap=33371408&ambit

Expedients de contractació
Expedients de contractació finalitzats
Núm expedient
Objecte del contracte
Procediment
Data inici
Data fi
1 - 2 - 3
Moviments
Objecte del contracte: (Exp.18-06) ADJUDICACIÓ:Servei de neteja de les dependències generals gestionades per PROCORNELLÀ (Oficines, Centre d'Empreses, Nou Viver d'empreses,aparcament de les oficines,Recinte Firal (serveis extraordinaris), Auditori (serveis extraordinaris)restan EXCLOSOS els vidres i el material.
Data moviment
Data
Descripció
Documentació
01/02/2018
29/01/2018
Anunci de concurrència d'ofertes
Documentació
01/02/2018
25/01/2018
Plec de clàusules particulars licitació
Documentació
01/02/2018
25/01/2018
ANNEX I Plec prescripcions tècniques
Documentació
01/02/2018
25/01/2018
Relació subrogació de personal
Documentació
23/03/2018
21/03/2018
Informe valoració ofertes
Documentació
23/03/2018
22/03/2018
Resolució-anunci ADJUDICACIÓ
Documentació