PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l’article 42 de la llei 30/2007, de contractes del sector públic, i amb finalitat d’assegurar la transparència, i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació PROCORNELLA conforme al precepte legal esmentat.

Documentació relativa a la contractació pública
Moviments
Objecte del contracte: (72-2017 URBANA) ADJUDICACIÓ de les obres incloses en el projecte de rehabilitació de la coberta i les façanes de "Casa del director" del conjunt fabril de Can Bagaria de Cornellà de Llobregat.
Data moviment
Data
Descripció
Documentació
01/12/2017
01/12/2017
Anunci de concurrència d'ofertes
Documentació
01/12/2017
30/11/2017
Plec de clàusules particulars licitació
Documentació
01/12/2017
30/11/2017
PROJECTE
Documentació
27/02/2018
22/02/2018
Adjudicació
Documentació