PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l’article 42 de la llei 30/2007, de contractes del sector públic, i amb finalitat d’assegurar la transparència, i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació PROCORNELLA conforme al precepte legal esmentat.

Documentació relativa a la contractació pública
Moviments
Objecte del contracte: (54-2017 SOCIAL-ECO) ADJUDICACIÓ treballs de subministrament, instal.lació i adequació del vas de la pisicina interior del Parc Esportiu Llobregat (Exp.18-04)
Data moviment
Data
Descripció
Documentació
01/12/2017
01/12/2017
Anunci de concurrència d'ofertes
Documentació
01/12/2017
30/11/2017
Plec de clàusules particulars licitació
Documentació
01/12/2017
30/11/2017
Memòria valorada i prescripcions tècniq
Documentació
12/12/2017
12/12/2017
Anunci d'aclariment
Documentació
30/01/2018
25/01/2018
Adjudicació
Documentació